Byggnadsvårdskväll – utomhusmålning

Tid: Onsdag 21/3 kl 18

Plats: Järsbergs såg, Kristinehamn

Ansvarig: Tom Granath, lärare i kulturmåleri vid Dacapo utbildningscentrum i Mariestad. Vi får dels lyssna till Tom och dels se hur det går till i praktiken

Medverkar gör också: Fredrik Löthgren, Karlskoga Fönsterhantverk

Ämnen:      Linoljefärg,  Slamfärg och  Fönstermålning

Fri entré

Servering av Kaffe/dricka och smörgås

Alla är välkomna!

Styrelsen för Föreningen för Byggnadskultur i Kristinehamn

 

Annonser

Välkommen till ÅRSMÖTE

Föreningen för byggnadskultur i Kristinehamn inbjuder till årsmöte

TORSDAG 15 MARS kl 18.00 i Församlingshemmet, Nya Kyrkogatan, Kristinehamn

Efter årsmötesförhandlingarna serveras kaffe.

Kl 19.00 delas årets BYGGNADSVÅRDSDIPLOM ut till fastighetsägare som renoverat/bevarat sin fastighet på ett förtjänstfullt sätt.

Sedan berättar Stig Axelsson och Björn Larsson om projekt SKÄRGÅRDSKAPELLET. Nermontering, flytt och återuppbyggnad

Resumé från styrelsemöte 19/2 2018

Vi har skickat in yttrande angående detaljplan för Presterudsområdet i Kristinehamn (=gamla A9 området).

Det är bra att planen innehåller rivningsförbud för de gamla kasernbyggnaderna och förbud mot att ändra exteriören.  För den f d sjukstugan, marketenteriet och förråd 39 och 40 införs skyddsbestämmelser som innebär att de ska ha kvar sitt yttre utseende. Det hade varit önskvärt med rivningsförbud även där.  Eventuell tillkommande bebyggelse ska utseendemässigt behålla samma karaktär.

Hela området är bevuxet med glest stående stora tallar och för många av dem införs tillståndsplikt för fällning, vilket är bra.

I övrigt diskuterade vi Översiktsplanearbetet och årsmötet 15/3. En fortsatt svår fråga är hur vi kan nå ut till allmänheten med vårt arbete.

Detaljplan för Presterud

Kristinehamns kommun har upprättat ett förslag till ny DETALJPLAN FÖR PRESTERUD (fd A9). Planförslaget är tillgängligt för samråd under perioden 15 januari till 16 februari 2018.
Syftet med planen är att integrera området i staden och skapa en funktionsblandad stadsdel. Ett program upprättades 2007 som sedan var ute på samråd.

Samrådet är en första möjlighet för sakägare och andra berörda att lämna synpunkter på planförslaget. För en presentation av planförslaget och möjlighet att komma med synpunkter samt ställa frågor ordnas ett samrådsmöte 30 januari klockan 18.00. Mötet hålls på Merx Fastigheters kontor på Garnisonsvägen 3. Meddela per telefon (0550-880 04) eller e-post (plan@kristinehamn.se) om ni kommer.

Översiktsplan Kristinehamn

PASSA PÅ ATT HA SYNPUNKTER PÅ ÖVERSIKTSPLAN

Kristinehamns kommuns förslag till ny översiktsplan finns nu ute för samråd fram till 28/2 2018. Kommunen bjuder in till möten med fokus på samrådsförslaget till ny kommunomfattande översiktsplan.
Under januari och februari har du möjlighet att se och höra kommunens tankar kring framtida markanvändning och ge dina synpunkter på detta. Se nedan vilka platser och tider som gäller:
9/1 Björneborg Folkets Hus
11/1 Bäckhammar Folkets Hus
16/1 Bergsjö bygdegård
25/1 Rudskoga bygdegård
30/1 Ölme församlinghem
1/2 Kärr bygdegård
7/2 Mastmagasinet Kristinehamn (Anmälan krävs. Mejla till plan@kristinehamn.se eller ring på telefon 0550-880 04)

Alla möten startar klockan 18.30.
Varmt välkommen! Kommunen bjuder på fika.

http://kristinehamn.se/boende-miljo/ny-%C3%B6versiktsplan-0

Resumé från styrelsemöte i januari 2018

RESUMÉ FRÅN STYRELSEMÖTE 2018-01-08 i föreningen för Byggnadskultur i Kristinehamn.

Planärenden. Förslag till detaljplan för att möjliggöra en Återvinningscentral (ÅVC) i Nybble. Ärendet omfattar fastigheterna Backa 1:9 (tidigare Trafikverkets saltupplag) och angränsande 1:30 (som är privatägd). På Backa 1:9 finns en gammal förrådsbyggnad som kommunen avser att riva. Vi kommer överens om att avstå från att yttra oss då byggnaden inte bedöms ha något stort kulturhistoriskt värde.
Kommunen har lagt ut sin Översiktsplan för samråd. Yttrande senast 28/2. Vi fick en föredragning om huvuddelarna och får läsa in oss på det till nästa styrelsemöte.
Årsmötet planeras till 15/3. Nästa styrelsemöte 19/2.

Inredning på drottning Kristinas tid

Torsdagen 11 januari kl 18 berättar konsthistorikern Lars Sjöberg på Konstmuseet i Kristinehamn om
”Inredning på drottning Kristinas tid”
Fritt Inträde.
Arrangörer: Vänföreningen Kristinehamns konstmuseum,
Föreningen för Byggnadskultur i Kristinehamn och Studiefrämjandet.

I muséets pågående utställningen Queen Kristina finns bl a en gammal gobeläng samt möbler som kommer från samma tid som drottningen levde. Föremålen har lånats ut av Lars Sjöberg.

detalj av målat porträtt