Fönsterrenoveringens dag 30 maj 2019

Här finns en länk till hemsidan Fönsterrenoveringens dag . Där finns mycket tänkvärt och på slutet kan man hitta en film med en kurs i fönsterrenovering, som hölls sommaren 2018 på Florö i Fjällbacka skärgård. Den visar i korta drag hur man skrapar, kittar och målar om ett gammalt fönster.

https://www.fonsterrenoveringensdag.se/

Annonser

Banvaktsstugor och järnvägens tidiga utveckling i vår närhet.

Föredrag av Per Bolander 20 mars 2019

I England startade utvecklingen av järnvägen under tidigt 1800-tal. I Sverige väcktes frågan i riksdagen 1829  men först 1854 togs beslut om att bygga. Staten planerade för stambanorna och privata företag byggde egna spår. De första linjerna för persontrafik startade 1856. Under de följande 30 åren byggdes ca 700 mil. Omkring 1938 var järnvägsnätet som störst, sammanlagt 1 690 mil.

För att tågen skulle kunna gå fordrades ett nät av service. Man byggde stationer, godsmagasin, lokstallar, verkstäder och bostäder. Utefter banorna fanns kollager och vattenförråd. Stationsområdena utformades så att man minskade risken för bränder. Spåntak byttes mot plåt eller tegel.

Med 2-3 km avstånd placerade man ut banvakter, som till en början skulle gå och granska spåren efter varje tåg. Senare glesades det ut  och med hjälp av dressiner kunde banvakterna röra sig över större områden.

Banvaktsstugorna byggdes ofta efter typritningar uppkallade efter ritningsåret. 1855 års modell var ca 25 m² med 1 rum och kök. Med åren ökade storleken på de nybyggda husen. Inom Kristinehamns kommungränser har det funnits 26 banvaktsstugor. Tre av dem finns kvar. Dels den vid stationen nr 340 och så nr 338 Smedby. Vid Sjöändan ligger en kombinerad hållplats och banvaktarstuga. I en riksinventering som gjordes 2007 fann man ungefär 4 700 stugor. Idag finns ca 1400 av dem kvar.

Även stationerna byggdes flera från samma ritningar men med lite lokala varianter.

Adolf Edelsvärd var SJ´s chefsarkitekt under 40 år. Efter hans ritningar byggdes 5 725 byggnader varav 297 stationer och 1709 banvaktsstugor. Kristinehamns övre station är ritad av Edelsvärd liksom Stockholms, Göteborgs och Malmös centralstationer.

Banvaktsstuga nr 340 som ligger mittemot järnvägsstationen hörde ursprungligen till banan Sjöändan – Kristinehamn, som togs i drift 1850 med hästdrift och 1858 med ånglok. Stugan är förmodligen byggd omkring 1860. Den har exteriört bibehållits ganska intakt och inte heller invändigt har några stora ändringar genomförts. Kommunen, som äger stugan, har för närvarande inga planer på annat än löpande underhåll. Vi hoppas att den får stå kvar och kan utnyttjas praktiskt så att den inte förfaller.

Årsmöte 20 mars 2019

Mötesordföranden Sven Gustavson ledde mötet. Man godkände styrelsens arbete under verksamhetsåret 2018.

Bo Karlsson omvaldes till ordförande och övriga sex ledamöter blev Birgitta Andersson, Per Bolander, Anita Lillemägi, Conny Rådesson, Terese Eklund, Magnus Karlsson. Kerstin Stenberg kvarstår som suppleant. Jan-Erik Häggroth och Henrik Sjöberg lämnade tyvärr styrelsen. Revisorerna Olof Andersson och Johan Larsson omvaldes. Två suppleantplatser och två valberedare saknas och har inte gått att rekrytera.

Förslag väcktes om att skicka en skrivelse till kommunen för att betona bevarandet av banvaktsstugan 340 mittemot stationen. Styrelsen undersöker på vilket sätt det görs bäst.

Planeringen för den fortsatta verksamheten är att ordna en föreläsning om fukt- och mögelskador i hus under våren. Ev ytterligare ett föredrag om lås och beslag. Vi planerar att delta i Kulturkalaset och ev tillsammans med kommunen i kulturresursprogrammet.

Årsmöte och föredrag 20/3 2019

Onsdag 20 mars har Föreningen för Byggnadskultur sitt årsmöte kl 18 i Bibliotekets hörsal i Kristinehamn.

Kl 19 Banvaktsstugor och järnvägens tidiga utveckling i vår närhet. Per Bolander visar i ord och bild en del av det som har hänt. Fri entré. OBS att biblioteket stänger kl 19 så att du kommer in innan det.

Våra parker i Kristinehamn

Resumé av fördrag 18 februari 2019 om Stadens parker, Hanna Åsander park- och trafikplanerare i Kristinehamns kommun.

Hanna har haft den här arbetsuppgiften sedan ca ett år. Tidigare var hon på kommunens planavdelning. Hon fick en tuff start med alla döda träd som noterades i kommunen. Det visade sig att man inte hade särskilt mycket dokumentation om kommunens träd. Inom ringlederna visade det sig att man hade ca 2000 träd, som nu har dokumenterats och lagts in på den digitala kartan. Där ska man nu gå vidare med dokumentation av nyplanteringar och beskärning. Det finns ju skyddsvärda träd och t ex biotopskydd för alléer och i sådana fall måste länsstyrelsen fatta beslut.

Utefter Värmlandsgatan finns en oxelallé, som inte mår helt bra. Man har nu inventerat den och kommit fram till att 15 av de 62 oxlarna  behöver tas bort och ersättas med nya.

Almsjukan har haft en snabb spridning. Den orsakas av en svamp som sprids av almsplintbaggen. Det finns flera stora almar som behöver tas bort och begäran om att få göra det har gått till länstyrelsen.

Basbeskärning av träd har kommunen köpt in från externa entreprenörer. Annan beskärning som t ex frihöjdsbeskärning utefter större gator, får man ta ställning till efterhand. Sedan hösten  har man beskurit utefter Tullportsgatan, Trädgårdsgatan, S Staketgatan, Kungsgatan, N Staketgatan, Skaraborgsvägen och V Ringvägen.

I Järnvägsparken har man satt upp skyltar om vilka träd som finns och lagt in dem i en app. Det finns ett 70-tal olika trädarter i parken. Även sommarblommorna presenteras . Man har också reparerat skulpturen ”Bit för bit” men här återstår ytterligare åtgärder under 2019.

Runt om i kommunen ska man ställa ut planteringar med ca 15 000 plantor. Dessutom tillkommer vårblommor som tulpaner och penséer.

Utanför Södermalmsskolan har man renoverat en perennrabatt med flyttning av äldre plantor.

Det finns ett 30-tal parker och lika många lekplatser i kommunen. Under 2018 har man ställt iordning en lekpark vid Kapurja och byggt en ny vid Lyrantorget. Under 2019 räknar man med att skapa 3 nya lekparker, bl. a. ute på Marieberg.

Slyröjning har man genomfört inom Mariebergsområdet dels vid konstmuséet och dels vid spegeldammen/musikpaviljongen.

Ute vid Gustafsvik har man fått anslag för att restaurera gamla stenmurar. Vid Kapurja  har man slyröjt och gjort iordning P-platser. Ute vid Picassoskulpturen och fyrområdet ska man röja mer och göra området mer tillgängligt under 2019-2020.

Redan 2013 hade man en europeisk aktitekttävling om utformningen av den nya stadsparken, Europan, där ett italienskt förslag segrade. Man har sedan bearbetat detta och Uppsalaföretaget Karavan har slutfört förslaget. Stadsparken började man arbeta med i maj 2018. Saneringen av marken blev mer omfattande är beräknat, både ekonomiskt och tidsmässigt. Under hösten och vintern har man jobbat vidare och byggt en betongskateboardbana. Under våren ska lekparken bli klar och så ska man så gräs, ställa ut en scen och plantera träd och buskar. Ett plank ska byggas mot räddningstjänsten. Bygget av bron mot Fisktorget kommer lite senare. Mark och miljödomstolen har gett klartecken till bygget men man gör en paus för att inte störa nejonögats (rödlistad fisk) reproduktion och slutför det till hösten 2019.

Föredraget väckte en hel del frågor från de ca 60 åhörarna.

Kulturmiljöprogram

Igår 11/2 hade Föreningen för byggnadskultur en träff med planeringschef Kalle Alexandersson, några planarkitekter och två byggnadsantikvarier från Värmlands museum. De berättade att man inom kommunen ska se över planeringsunderlaget för kulturmiljöer. Man hoppas få beslut om att gå vidare med att göra ett nytt miljöresursprogram. Terese Myrin och Lena Thor, byggnadsantikvarier vid museet, redovisade hur man har samarbetat med motsvarande frågor i Karlstad, Säffle och Årjäng-Töcksfors. Vi diskuterade sedan i grupper och redovisade på post-it lappar. Nu ser vi fram emot att det kommer en sammanställning och redovisning lite senare.

Nästa aktivitet är måndag 18/2 kl 18 i bibliotekets hörsal och handlar om stadens parker, särskilt den nya stadsparken som ska bli klar sommaren 2019.

Kommande program februari – mars 2019

Kulturresursprogram i kommunen.

Måndag 11/2 kl 18.00 i bibliotekets hörsal. Planeringschef Kalle Alexandersson tar upp diskussion med föreningens medlemmar om hur man ska gå vidare med förnyelse och vidareutveckling av det gamla kulturresursprogrammet

Våra parker — Ny stadspark

Måndag 18/2 kl 18.30 i bibliotekets hörsal. Hanna Åsander berättar om arbetet med den nya stadsparken och om parkskötsel med tankar och idéer för våra övriga parker i kommunen. Samarrangemang med Sällskapet för naturskydd – Naturskyddsföreningen

Årsmöte 20/3 med efterföljande föredrag